Opis zadań

Realizowane projekty

- Wsparcie aktywnego starzenia się

Logo Senior+t

Zadanie 13.1.4.1 – Wsparcie aktywnego starzenia się

Zadanie 13.1.4.1

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Proszowice

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 91 848 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 187 128 zł


Opis programu

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie polega na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+”, w ramach którego świadczone będą usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej i kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej. Ośrodek zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

- Poszerzenie oferty świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Zespół Placówek Caritas w Proszowicach

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2021 r. i polega na rozszerzeniu oferty świetlicy opiekuńczej prowadzonej przez Zespół o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczestników. Projekt przewiduje realizację następujących bloków zajęć rozwijających między innymi: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, językowe - język angielski, umiejętność uczenia się.

Projekt dofinansowano w ramach Regionalne go Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2., Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 251 468,75 PLN, z czego wkład ze środków UE stanowi 210 968,75 PLN.

- Małopolski Tele-Anioł

Caritas Diecezji Kieleckiej wspólnie z Województwem Małopolskim i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. "Małopolski Tele-Anioł".

Celem projektu "Małopolski Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 6 300 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

- funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
- wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 1 900 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje, Regulamin są dostępne na stronie internetowej projektu https://www.malopolska.pl/teleaniol.
Informację o projekcie można również uzyskać w:

Biurze Lidera projektu – Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, pokój nr 102 i 122, 1 piętro, tel. 12 61-60-611, e-mail: teleopieka@umwm.malopolska.pl

Biuro czynne w godzinach: 8:00 - 15:00

Biurze projektu Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158

Biuro czynne w godzinach: 8:00 - 14:00 (pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, informacje o usługach dodatkowych tj. usługach opiekuńczych i sąsiedzkich usługach opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestnika, szkolenia)

Biurze projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

Biuro czynne w godzinach: 8:00 - 15:00 (pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, informacje o terminach spotkań kwalifikujących do udziału w projekcie - drugi etap rekrutacji, opaski bezpieczeństwa - dostarczanie, szkolenia z obsługi, reklamacje)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 29.03.2018 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 89 068 355,71 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 75 708 102,35 zł

 

Akcje i programy

Zespół Placówek Caritas w Proszowicach co roku organizuje wiele akcji pomocowych i imprez okolicznościowych.
Ich realizacje dofinansowywane są przez:

 • Wojewodę Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach
 • Starostwo Powiatowe w Proszowicach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON).

„Pomoc Wielkanocna”
W ramach tej akcji organizowane są śniadania Wielkanocne dla około 100 osób pochodzących głównie z rodzin ubogich. Co roku wydawane są paczki żywnościowe, część asortymentu do paczek pochodzi ze zbiórki żywności przy kościołach, natomiast reszta zostaje zakupiona przez Caritas dzięki dofinansowaniom lub darowiznom.

„Wakacje z plecakiem”
Akcja prowadzona jest cyklicznie w okresie wakacyjnym. Jest to program edukacyjno – wychowawczy, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat głównie z terenu powiatu proszowickiego. Wakacje z plecakiem, to półkolonie składające się z dwóch dziesięciodniowych turnusów, podczas których organizowane są wyjazdy do kina oraz do wielu innych, atrakcyjnych miejsc. Wakacyjny program jest także wzbogacany o różnego rodzaju gry i zabawy najczęściej prowadzone na terenie placówki Caritas. Dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną oraz całodzienne wyżywienie.   

„Pomoc osobom bezdomnym i skrajnie ubogim”

Zadanie realizowane jest w okresie zimowym. Jego głównym założeniem są działania osłonowe na rzecz osób bezdomnych oraz ubogich poprzez opiekę psychosocjalną, prawną, rzeczową jak również przez wydawanie ciepłych posiłków od poniedziałku do piątku
oraz suchego prowiantu na weekendy i święta. Działania te polegają także na zaspokajaniu potrzeb sanitarnych osób bezdomnych.

„Pomoc Bożonarodzeniowa”

W okresie Bożego Narodzenia Caritas organizuje tradycyjną wieczerzę wigilijną dla ok. 100 osób ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz wszystkich innych potrzebujących. Przy prawdziwie świątecznej oprawie (kolędy, choinka, dzielenie się opłatkiem) staramy się stworzyć rodzinną atmosferę. Po wspólnej wieczerzy każdy z jej uczestników dostaje paczki żywnościowe.
W okresie świątecznym wydawane są także paczki mikołajowe dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin jak również dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy.

„Pomoc żywnościowa”

„Pomoc rzeczowa”

Dodatkowo w Caritas istnieje również możliwość uzyskania doraźnej pomocy rzeczowej w postaci odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, wyposażenia domowego i innej.

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 2000 roku, dysponuje 38 miejscami. W grudniu 2014 r. uruchomiono filię ŚDS na ul. Kolejowej 4 docelowo dla 25 osób. Jego działalność finansowana jest ze środków Starosty Powiatu Proszowickiego.
Dom jest placówką wsparcia dziennego dla osób przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. ŚDS działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 30 – 15 30 . Większość uczestników dowożona jest samochodami Caritas.

Celem placówki jest:

 • indywidualny rozwój osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie użytkownikom oparcia społecznego,
 • zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych uczestników,
 • wyrabianie nawyków celowego działania,
 • umożliwienie rozwoju osobowości uczestników.
 • rehabilitacja
 • zapewnienie udziału w zajęciach terapeutycznych

Podstawą przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
- podanie o przyjęcie do ŚDS
- skierowanie od lekarza psychiatry lub neurologa
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Na podstawie powyższych dokumentów Powiatowe centrum pomocy Rodzinie w Proszowicach wydaje decyzję kierującą do Środowiskowego domu Samopomocy

Uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

 • terapii zajęciowej w pracowniach :

kulinarnej

stolarskiej

plastycznej

krawieckiej

zajęć w kąciku komputerowym

zajęć w Ogrodzie Biblijnym

 • sali rehabilitacyjnej,
 • zajęć relaksacyjnych (np. kącik muzyczny),
 • zajęć teatralnych
 • zajęć choreograficznych
 • zajęć grupowych z psychologiem
 • spotkań społeczności
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem
 • spotkań z oligofrenopedagogiem
 • pomocy załatwieniu wielu spraw urzędowych dzięki pracy pracownika socjalnego,
 • indywidualnych konsultacji rodzin uczestników z psychologiem i terapeutami

Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach dysponuje następującymi pracowniami:

 • Plastyczna
  Jest to miejsce, w którym uczestnicy nie tylko rozwijają swoje zdolności plastyczne, ale również zapoznają się z podstawowymi technikami - malarstwem, rysunkiem, tworzą prace przestrzenne. Ich dzieła plastyczne zdobią pomieszczenia Domu. Wykonują również dekoracje świąteczne.

 

 • Krawiecka
  Uczestnicy uczą się podstaw szycia, haftowania, szydełkowania. Dla urozmaicenia zajęć tworzą również okolicznościowe stroiki, maskotki, wykonują tu różne barwne kompozycje ścienne z wełny, skrawków materiału itp.

 

 • Stolarska
  Uczestnicy w tej pracowni zapoznają się z obróbką drewna. Uczą się wycinania w drewnie, piłowania, szlifowania powierzchni, lakierowania, wbijania gwoździ. Wykonują ramki do obrazów, kompozycje ścienne i stojące z elementami drewna, półki i inne.

 

 • Komputerowa
  Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania obsługi komputera. Przepisują teksty, tworzą druki na potrzeby Domu, skanują zdjęcia, wykonują okolicznościowe foldery, zaproszenia oraz kartki świąteczne. Uczestnicy mają także do dyspozycji komputerowe gry edukacyjne. W tej pracowni powstaje Kronika ŚDS.

 

 • Kulinarna
  W tej pracowni użytkownicy uczą się pieczenia ciast, robienia sałatek. Poznają zasady racjonalnego żywienia oraz obsługi dostępnych urządzeń kuchennych. Uczestnicy zajmują się też wyrabianiem masy solnej, z której lepią a następnie wypiekają elementy wykorzystywane do dekoracji.

  Zajęcia w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy to nie tylko spędzanie czasu w Proszowicach. Staramy się rozwijać zainteresowania uczestników poprzez integracje z innymi placówkami, turystykę, wyjazdy, do kina i teatru udziały w konkursach i zawodach sportowych.

 

Rehabilitacja

Zespół Placówek Caritas świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu proszowickiego i powiatów sąsiadujących.

W siedzibie placówki przy ul. 3 Maja 2 w Proszowicach do Państwa dyspozycji oddajemy pomieszczenia przewidziane do wykonywania kinezyterapii, fizykoterapii
i masażu. Na miejscu pomocą służą doświadczeni i kompetentni rehabilitanci oraz fizjoterapeuci dysponujący nowoczesnym sprzętem. Ponadto kilkuosobowy zespół rehabilitantów świadczy usługi w domach pacjentów. Tą formą pomocy objęte są w szczególności niepełnosprawna dzieci i młodzież.

W naszej ofercie znajdują się:

 1. Elektroterapia:
 2. - elektrostymulacja, jonoforeza, diadynamik, interdyn, prądy TENS, prądy Traberta, galwanizacja, prądy Kotza, terapia łączona

 3. Ultradźwięki
 4. Magnetoterapia
 5. - impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

 6. Światłolecznictwo:
 7. - lampa Sollux, lampa Bioptron

 8. Laseroterapia:
 9. - sonda punktowa IR i R, sonda prysznicowa

 10. Krioterapia miejscowa
 11. Masaż:
 12. - klasyczny leczniczy, drenaż limfatyczny ręczny, drenaż limfatyczny przy użyciu aparatu uciskowego sekwencyjnego

 13. Taping medyczny
 14. - nowatorska metoda korekcji układu powięziowego uzyskiwana przez sensoryczne oddziaływanie na organizm specjalnie skonstruowanego plastra

 15. Kinezyterapia:
 16. - ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia korekcyjne, ogólnorozwojowe
  i neurorozwojowe; z wykorzystaniem sali gimnastycznej wyposażonej w materace, UGUL, rowery stacjonarne, bieżnię elektryczną, rotory, ścieżkę do nauki chodu, szynę do ćwiczeń kończyny dolnej ruchem ciągłym biernym – Spectra CPM.

Zapewniamy zabiegi i ćwiczenia pod okiem profesjonalistów fizjoterapii i masażu, zawsze służących fachową pomocą.

Z rehabilitacji w naszej placówce można korzystać od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 . Podstawą do przyjęcia na zabiegi jest skierowanie od lekarza specjalisty: lekarza rehabilitacji, ortopedy, reumatologa, chirurga, neurologa, pediatry lub innego lekarza uprawnionego do skierowania pacjenta na rehabilitację. Istnieje również możliwość uzyskania konsultacji medycznej w naszej placówce u lekarza rehabilitacji.

Poza tym, w każdej chwili służymy Państwu informacją dotyczącą procesu rehabilitacji, doboru ćwiczeń, sprzętu i zaopatrzenia ortopedycznego.

 

Stołówka

W stołówce Caritas wydaje się około 100 obiadów dziennie. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 13.30. Z obiadów korzystają głównie osoby bezdomne, samotne, ubogie.

Ponadto Caritas dożywia dzieci w szkołach, są to uczniowie ze szkół z terenu Gminy Proszowice. Z pomocy takiej korzysta około 200 dzieci dziennie.

Posiłki dofinansowywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach.

Dodatkowo, głównie w miesiącach zimowych, stołówka zajmuje się wydawaniem suchego prowiantu dla osób bezdomnych i skrajnie ubogich.

 

Świetlica środowiskowa

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, została stworzone dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat, mających trudności w nauce, wychowujących się w rodzinach o licznych dysfunkcjach wychowawczych i borykających się z problemami materialnymi.

Zajęcia odbywają się przez cały rok w godz. 14.00 – 18.00.

Placówka ma przyznanych 20 miejsc.

Podstawą przyjęcia do Świetlicy jest:

 • podanie składane przez rodzica lub
 • skierowanie od pedagoga szkolnego lub
 • wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej

Wychowankowie, oprócz odrabiania zadań i pomocy mającej na celu wyrównanie braków szkolnych, korzystają z różnych form zajęć, których celem jest także rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań. Są to zajęcia:

 • plastyczne z elementami socjoterapii
 • czytelnicze z biblioterapią i bajkoterapią
 • teatralno-muzyczne
 • kulinarne
 • informatyczne
 • sportowe
 • arteterapia „Zabawy pędzlem i słowem”

 

W ciągu całego roku w Świetlicy organizuje się różne imprezy okolicznościowe. W miarę możliwości wychowankowie wyjeżdżają do kina i na krytą pływalnię. W okresie wakacyjnym uczestniczą w półkolonii „Wakacje z plecakiem”.

Cały rok dzieci uzyskują pomoc żywnościową.

 

Dzienny Dom "Senior+"

W grudniu 2015 r. swoją działalność rozpoczął Dzienny Dom 'Senior+", który mieści się w budynku Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach, przy ul. Kolejowej 4.

Dom posiada między innymi w pełni wyposażoną kuchnię, salę do ćwiczeń z urządzeniami do terapii ruchowej, salon z kompletem wypoczynkowym, telewizorem oraz czytelnię z kącikiem komputerowym, pokój do odpoczynku z leżankami i pokoje do terapii zajęciowej. Z usług świadczonych przez Dzienny Dom Wsparcia będzie mogło korzystać 30 osób.

Uczestnikom placówki oferujemy między innymi:

 • 8 - godzinny pobyt od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne,
 • terapię zajęciową z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów,
 • imprezy integracyjne,
 • zajęcia z aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • pomoc wykwalifikowanych pracowników.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020. Od 2016 r. zadanie wspierane jest ze środków Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.